Označení CE na hračkách PDF Tisk Email
Čtvrtek, 27 Únor 2014 17:36

Přítomnost označení CE u hraček signalizuje, že ty to hračky splňují základní bezpečnostní  požadavky tak, aby mohly být prodávány kdekoliv v Evropském hospodářském prostoru (do EEA patří státy EU a také Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Tato podmínka platí rovněž pro  výrobky určené k prodeji v zemích EEA, které jsou ale vyrobené ve třetích zemích.

Směrnice o bezpečnosti hraček má zajistit  nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti  dětí a harmonizaci pravidel usměrňujících jejich prodej v rámci EU. Tato směrnice (2009/48/ES) vstoupíila v platnost ve všech zemích EEA 20. července 2011. Vyjímka u chemických vlastností, pro  které platíilo dvouleté přechodné  období až do 19. července 2013.  Směrnice z roku 2009  nahrazuje směrnici přijatou v roce 1998 (88/378/EHS), která v posledních dvou desetiletích z velké  míry přispívala k zajištění vysoké úrovně  bezpečnosti a zároveň k odstranění bariér  ve výrobě hraček v rámci EU.

Hračky, které vyhovují směrnici z roku 1988, mohly být  uváděny na trh do 19. července 2011, a v případě požadavků na chemické vlastnosti do  19. července 2013.Nová směrnice definuje hračku jako „výrobky navržené nebo určené, výlučně či  nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14  let“. Změna ve srovnání se směrnicí z roku  1988 je v textu „výlučně či nevýlučně“, který kodifikuje stávající praxi. Výrobky s jedním  nebo více možnými použitími jsou považovány za hračky (například, pokud je na  kroužku na klíče připevněn medvídek, bude medvídek považován za hračku). Další změnou je volba textu „určený... ke hraní“ oproti  „jednoznačně určený ke hraní“. Znamená  to, že koncept vhodného předpokládaného  použití převažuje nad prohlášením výrobce ohledně zamýšleného použití výrobku, které stanovuje, zda se jedná o hračku či  nikoliv.  Příloha I této směrnice uvádí druhy výrobků –jako například puzzle s více než 500 částmi  nebo dětské šidítko – které mohou být  případně zaměněny s hračkami, jsou však  mimo rozsah působnosti uvedené směrnice. Tento seznam je pouze informativní. Kde najdu dokumenty
týkající se právních předpisů a další  informace?  Obě směrnice, jak z roku 2009 o bezpečnosti hraček, tak původní směrnice z  roku 1988, si můžete stáhnout z příslušného oddílu webových stránek Evropské komise pro podnikání a průmysl.  Můžete si též stáhnout řadu přehledů základních údajů vydaných odvětvím  evropských výrobců hraček ve spolu  práci s Evropskou komisí. Ty to přehle
dy nabízejí podrobné informace pro  výrobce týkající se směrnice o shodě v  rozsahu této směrnice, posuzování shody a bezpečnosti, opatření týkajících se  vysledovatelnosti a varování.
OZNAČENÍ V ODVĚTVÍ VÝROBY HRAČEK  ec.europa.eu/CEmarking Evropská komise  Podnik a průmysl  CS

Příloha I této směrnice uvádí druhy výrobků –jako například puzzle s více než 500 částmi  nebo dětské šidítko – které mohou být případně zaměněny s hračkami, jsou však mimo rozsah působnosti uvedené směrnice. Tento seznam je pouze informativní.
Kde najdu dokumenty týkající se  právních předpisů a další  informace?
Směrnice, o bezpečnosti hraček  si můžete stáhnout z příslušného oddílu webových stránek Evropské komise pro podnikání a průmysl. Můžete si též stáhnout řadu přehledů základních údajů
vydaných odvětvím  evropských výrobců hraček ve spolupráci s Evropskou komisí. Ty to přehledy nabízejí podrobné informace pro výrobce t ýkající se směrnice o shodě v rozsahu této směrnice, posuzování shody a bezpečnosti, opatření týkajících se vysledovatelnosti a varování. OZNAČENÍ V ODVĚTVÍ VÝROBY HRAČEK ec.europa.eu/CEmarking Evropská komise Podnik a průmysl
CS

Na cestě k označení CE – posuzování shody  U hraček, které byly vyrobeny v úplné shodě s harmonizovanými evropskými normami  pokrývajícími všechny základní bezpečnostní aspekty, výrobce sám (nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU) provede postup  interní kontroly výroby. Tento postup je  popsán v modulu A Přílohy II rozhodnutí č.  768/2008/ES.
Pokud harmonizované evropské normy  neexistují nebo nebyly zcela aplikovány,  nebo pokud se v ýrobci zdá, že hračka potřebuje ověření třetí stranou, pak musí být tato  hračka předložena autorizované osobě za účelem ES přezkoušení typu. Hračka musí  zároveň projít postupem shody typu, který  je popsán v modulu C Přílohy II rozhodnutí  č. 768/2008/ES.
Po ukončení procesu posuzování shody,  musí být označení CE umístěno „viditelně, čitelně a neodstranitelně“ na hračku,  na připojený štítek nebo na obal. Pokud  není označení CE viditelné přes případný  obal, musí být připojeno alespoň na obal. U malých hraček nebo u hraček vyrobených z malých částí může být označení CE  umístěno na štítek nebo na průvodní leták.  Výrobce musí také zhotovit ES prohlášení  o shodě dokládající, že hračka odpovídá  základním požadavkům směrnice.  NB-30-10-658-CS-C  doi:10.2769/89431 
Potřebujete více informací?
Evropská komise spustila webov ý portál, kde soustředí všechny informace potřebné  při procesu označování CE: www.ec.europa.eu/CEmarking  Hospodářské subjekty mohou rovněž kontak tovat Evropskou síť podniků (European  Enterprise Network) na adrese www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.
Autorizované osoby  stanovené pro  přezkoušení hraček  Ty to subjekty byly k provádění činností  posuzování shody autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny  (notifikovány) Evropské komisi a ostatním člensk ým státům EU – odtud jejich  označení též jako „oznámené subjekty“  nebo „notifi kované osoby“.  Autorizované osoby stanovené členský  mi stát y EU pro hodnocení shody hračky může výrobce vyhledat v databázi NANDO  (New Approach Notified and Designated  Organisations). Autorizované osoby lze  vyhledat podle směrnice nebo podle
zemí na domovské stránce NANDO. 
Vyhledání příslušných harmonizovaných  evropských norem  Prvním krokem, který by výrobce měl  učinit, aby se ujistil, že hračky budou  vyhovovat směrnici, je zjištění, které  harmonizované evropské normy se  na ně vztahují. Webová stránka Evropské komise pro podnikání a průmysl  uvádí všechny harmonizované evropské normy pro hračky. 
Spolupráce s orgány  dozoru nad trhem  Výrobci jsou povinni spolupracovat s  orgány dozoru nad trhem v každé zemi,  ve které jsou hračky uvedeny na trh. 
Seznam těchto orgánů lze stáhnout na webov ých stránkách Evropské komise  pro podnikání a průmysl.  Evropská komise  Podnik a průmysl ec.europa.eu/CEmarking © Evropská  unie, 2011Důležité! Tento přehled zák ladních  údajů je  určen pouze jako informativní  materiál  a nemá  právní  hodnotu.  Na cestě k označení CE – posuzování shody  U hraček, které byly vyrobeny v úplné shodě
s harmonizovanými evropskými normami  pokrývajícími všechny základní bezpečnostní aspekty, výrobce sám (nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU) provede postup  interní kontroly výroby. Tento postup je  popsán v modulu A Přílohy II rozhodnutí č.  768/2008/ES.  Pokud harmonizované evropské normy  neexistují nebo nebyly zcela aplikovány,   nebo pokud se v ýrobci zdá, že hračka potře-
buje ověření třetí stranou, pak musí být tato  hračka předložena autorizované osobě za  účelem ES přezkoušení typu. Hračka musí  zároveň projít postupem shody typu, který  je popsán v modulu C Přílohy II rozhodnutí  č. 768/2008/ES.  Po ukončení procesu posuzování shody,  musí být označení CE umístěno „viditelně, čitelně a neodstranitelně“ na hračku,  na připojený štítek nebo na obal. Pokud
není označení CE viditelné přes případný  obal, musí být připojeno alespoň na obal.  U malých hraček nebo u hraček vyrobených z malých částí může být označení CE
umístěno na štítek nebo na průvodní leták.  Výrobce musí také zhotovit ES prohlášení  o shodě dokládající, že hračka odpovídá  základním požadavkům směrnice.  NB-30-10-658-CS-C  doi:10.2769/89431
Výrobci jsou povinni spolupracovat s orgány dozoru nad trhem v každé zemi,  ve které jsou hračky uvedeny na trh.  Seznam těchto orgánů lze stáhnout na  webov ých stránkách Evropské komise
pro podnikání a průmysl.  Evropská komise  Podnik a průmysl ec.europa.eu/CEmarking  © Evropská  unie, 2011Důležité! Tento přehled zák ladních  údajů je  určen pouze jako informativní  materiál
a nemá  právní  hodnotu.

Zdroj Toy Industry of Europe