Vyhlášen XXVI ročník udělování chráněného symbolu SPRÁVNÁ HRAČKA PDF Tisk Email
Čtvrtek, 14 Únor 2019 08:49

 

SPRÁVNÁ HRAČKA – VYBRÁNO ODBORNÍKY 2019.  Informace pro tvůrce, výrobce, dovozce a distributory hraček a herních předmětů.

1. Cíl projektu

Společný projekt Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace
předškolní výchovy vznikl v roce 1994. Jeho cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje správných
hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populací. Co se tím rozumí?
U hraček je povinně certifikována bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Nebezpečné a zdravotně závadné
hračky na trh proniknout nemohou nebo jsou z trhu odstraňovány. To však neznamená, že vyhovující hračky
jsou užitečné i z výchovného a estetického hlediska.
Oddělit šmejd od kvalitních hraček je při působení agresívní reklamy zaměřené i na děti obtížné. Proto by
nadstandardní zelené logo Správná hračka – vybráno odborníky chtělo být signálem pro rodiče a
pedagogické pracovníky, že takto označená hračka má kromě všech předepsaných vlastností estetické a
výchovné kvality vhodné pro zdravý vývoj evropského dítěte.

2. Co lze přihlásit

Přihlašovat lze hračky a herní předměty určené dětem předškolního a ranného školního věku. Přihlásit lze jak
tuzemské, tak i dovážené hračky, hry a herní předměty, které jsou dostupné v České republice a jsou
přihlášeny tvůrci (autory), výrobci, dovozci či prodejci nebo nominovány zástupci spolupořadatelů.
Přípustné jsou i prototypy (autorské hračky), určené k pozdější výrobě.
S výjimkou prototypů (autorských hraček) je podmínkou k hodnocení, aby hračka byla testována oprávněnou
zkušebnou, případně měla „Prohlášení o shodě CE“.

3. Jak se přihlásit?

Zájemci o hodnocení (jednotlivci, firmy) se přihlásí výhradně e-mailem s přílohami; vše zašlete na adresu
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Formulář přihlášky (ve formátu excel) naleznete na art-visual.cz/ah nebo
www.hrackobrani.cz nebo www.sdruzenihracky.cz.
Povinné přílohy:
a) nejméně jedna, podle uvážení i více fotografií v tiskovém rozlišení ve formátu JPG (fotografie lze poslat
v e-mailu společně s přihláškou nebo samostatně přes úložiště, např. Uschovna.cz apod.)
b) kopie certifikátu autorizované zkušebny nebo prohlášení o shodě CE (s výjimkou prototypů určených
k pozdější výrobě
Nepovinné přílohy:
Podle uvážení přihlašovatele, např. popis autorského řešení, konstrukční řešení, další rozšiřující informace
(zdravotní, ekologické, funkční ap.), ohlasy odborné i laické veřejnosti, ocenění atd.
Podání přihlášky je zároveň souhlasem s vystavením přihlášených předmětů na XV. ročníku Hračkobraní
v červenci 2020 a s jejich trvalým uložením v muzejní sbírce na zámku v Kamenici nad Lipou.

4. Uzávěrka pro podání přihlášky

Přihlášky jsou přijímány od února 2019 výhradně elektronicky na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
do středy 17. dubna 2019, 24:00 hod. nejlépe při současné úhradě manipulačního poplatku.
Manipulační poplatek je stanoven takto:
a) pro členy Sdružení pro hračku a hru za první přihlašovaný předmět 500,- Kč, za druhý a každý další
předmět 250,- Kč,
b) pro ostatní přihlašovatele za první předmět 1000,- Kč, za druhý a každý další předmět 500,- Kč.
Úhrnná částka za všechny přihlášené práce musí být připsána na účtu SHH u České spořitelny, a.s., Praha 1,
Senovážné nám. 25, účet č. 1934889389/0800, var. symbol 960600, specifický symbol = IČ (případně RČ)
přihlašovatele, nejpozději ve středu 24. dubna 2019. Potvrzení o úhradě manipulačního poplatku vydává
sekretariát Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný, tel. 773 278 998,
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.sdruzenihracky.cz

5. Termín pro předání hračky (herního předmětu) k posouzení

Přihlášenou hračku (herní předmět) dodejte v počtu dvou exemplářů (u prototypů stačí jeden kus).
Výhradním místem pro soustředění přihlášených prací je Fakultní mateřská škola, Sokolovská 182/513,
180 00 Praha 8–Libeň.
Přihlášené předměty lze předat
a) poštou s doručením v době od 2. do 4. května 2019 nebo
b) doručit osobně ve čtvrtek 2. května 2019 v době od 15 do 17 hodin (výjimečně jindy jen po dohodě
s Mgr. Ing. Janou Ptáčkovou, ředitelkou mateřské školy, tel. 226 805 089, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,
www.mssokolovska.cz).
Dodržení termínu předání je důležité, aby byl dostatek času na testování, které předchází jednání poroty.
Hračka je dána k dispozici dětem ve dvou mateřských školách, případně v jiném spolupracujícím výchovném
zařízení; výsledek testu je protokolován a je jedním z podkladů pro jednání poroty.

6. Hodnocení

Podkladem pro rozhodování poroty je jak průvodní dokumentace předkladatele a fyzické seznámení
s předloženým výrobkem, tak i hodnotící protokol o ověření v praxi ve dvou spolupracujících mateřských
školách. Základním kritériem je posouzení pedagogicko-psychologické způsobilosti hračky (výchovný účel,
didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: pro děti předškolního věku event. mladšího školního věku,
handicapované děti; hračky určené pro domov, hračky pro dětská zařízení a kolektivní hru).
Teprve je-li hodnocení z tohoto hlediska uspokojivé, posuzují se dále
* kvalita produktu (vhodnost použitého materiálu, preciznost provedení)
* uživatelský komfort (vhodná konstrukce se zřetelem k předpokládanému užití,
snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu)
* design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk)
Porota posoudí přihlášené hračky a hrací předměty v úterý 25. června 2019. Přihlášené práce, které
nevyhoví výše stanoveným podmínkám, budou z posuzování vyřazeny.

7. Vrácení přihlášených hraček, které nebyly porotou vybrány

Neposuzované předměty a předměty, které nezískají osvědčení, si přihlašovatelé vyzvednou na Fakultní
mateřské škole v Praze, Sokolovská 182/513 v úterý nebo ve středu 16. a 17. července 2019 v době od 15 do
17 hodin (výjimečně později jen po dohodě s ředitelkou mateřské školy; kontakt viz výše bod 5). S předměty
nevyzvednutými v uvedeném termínu naloží pořadatelé podle vlastní úvahy.

8. Ocenění a prezentace

Úspěšně vyhodnocený přihlašovatel získá osvědčení s oprávněním označovat výrobek symbolem „Správná
hračka – vybráno odborníky“. Hračky budou vystaveny na 10. ročníku veletrhu hraček For Toys v Praze
Letňanech 16. - 20. října 2019 (www.fortoys.cz) a osvědčení budou předána na společenském večeru v pátek
18. října 2019.
Asociace předškolní výchovy doporučí nákup oceněných hraček mateřským školám a jiným zařízením.

Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány zveřejněním na webových stránkách pořadatelůa v podzimním čísle časopisu Svět hraček. Od dubna do října 2020 budou předměty vystaveny na zámkuv Kamenici nad Lipou, kde budou také trvale uloženy (www.hrackobrani.cz).
Základní kontakt:
Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný,