Správná hračka

Sdružení pro hračku a hru, ve spolupráci s Unií výtvarných umělců a Asociací předškolní výchovy, uděluje každoročně ocenění Správná hračka. Odborná porota složená z pedagogů PF UK, učitelek mateřských škol, dětských psychologů a výtvarníků oceňuje každoročně desítky nominací.

U vybraných exponátů se nesestavuje pořadí, hodnotí se, jak hračka splnila 5 stanovených kritérii: Kvalita použitého materiálu, provedení, design, originalita a výchovný didaktický účel a funkčnost.

Správná hračka – vybráno odborníky

Informace pro tvůrce, výrobce, dovozce a distributory hraček a herních předmětů.

Společný projekt Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy vznikl v roce 1994. Jeho cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje správných hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populací. Co se tím rozumí?

U hraček je povinně certifikována bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Nebezpečné a zdravotně závadné hračky na trh proniknout nemohou nebo jsou z trhu odstraňovány. To však neznamená, že vyhovující hračky jsou užitečné i z výchovného a estetického hlediska.

Oddělit šmejd od kvalitních hraček je při působení agresívní reklamy zaměřené i na děti obtížné. Proto by nadstandardní zelené logo Správná hračka – vybráno odborníky chtělo být signálem pro rodiče a pedagogické pracovníky, že takto označená hračka má kromě všech předepsaných vlastností estetické a výchovné kvality vhodné pro zdravý vývoj evropského dítěte.

Hracka_krivky

Co lze přihlásit

Přihlašovat lze hračky a herní předměty určené dětem předškolního a ranného školního věku.

Přihlásit lze jak tuzemské, tak i dovážené hračky, hry a herní předměty, které jsou dostupné v České republice a jsou přihlášeny tvůrci (autory), výrobci, dovozci či prodejci nebo nominovány zástupci spolupořadatelů.

Přípustné jsou i prototypy (autorské hračky), určené k pozdější výrobě.

S výjimkou prototypů (autorských hraček) je podmínkou k hodnocení, aby hračka byla testována oprávněnou zkušebnou, případně měla „Prohlášení o shodě CE“..

Jak se přihlásit?

Zájemci o hodnocení (jednotlivci, firmy) se přihlásí výhradně e-mailem s přílohami; vše zašlete na adresu info@sdruzenihracky.cz
Formulář přihlášky (ve formátu excel) naleznete na www.art-visual.cz/ah nebo
www.hrackobrani.cz nebo ZDE.

Povinné přílohy:
a) nejméně jedna, podle uvážení i více fotografií v tiskovém rozlišení ve formátu JPG (fotografie lze poslat
v e-mailu společně s přihláškou nebo samostatně přes úložiště, např. Uschovna.cz apod.)
b) kopie certifikátu autorizované zkušebny nebo prohlášení o shodě CE (s výjimkou prototypů určených
k pozdější výrobě
Nepovinné přílohy:
Podle uvážení přihlašovatele, např. popis autorského řešení, konstrukční řešení, další rozšiřující informace (zdravotní, ekologické, funkční ap.), ohlasy odborné i laické veřejnosti, ocenění atd. Podání přihlášky je zároveň souhlasem s vystavením přihlášených předmětů na XV. ročníku Hračkobraní
v červenci 2020 a s jejich trvalým uložením v muzejní sbírce na zámku v Kamenici nad Lipou.

Uzávěrka pro podání přihlášky

Přihlášky jsou přijímány od února 2022 výhradně elektronicky na adrese info@sdruzenihracky.cz do 16. dubna 2022, 24:00 hod. nejlépe při současné úhradě manipulačního poplatku.
Manipulační poplatek je stanoven takto:
a) pro členy Sdružení pro hračku a hru za první přihlašovaný předmět 500,- Kč, za druhý a každý další předmět 250,- Kč,
b) pro ostatní přihlašovatele za první předmět 1000,- Kč, za druhý a každý další předmět 500,- Kč.
Úhrnná částka za všechny přihlášené práce musí být připsána na účtu SHH u České spořitelny, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 25, účet č. 1934889389/0800, var. symbol 960600, specifický symbol = IČ (případně RČ) přihlašovatele, nejpozději ve středu 24. dubna 2019. Potvrzení o úhradě manipulačního poplatku vydává
sekretariát Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný, tel. 773 278 998, infoshh@seznam.cz, www.sdruzenihracky.cz

Termín pro předání hračky (herního předmětu) k posouzení
Přihlášenou hračku (herní předmět) dodejte v počtu dvou exemplářů (u prototypů stačí jeden kus). Výhradním místem pro soustředění přihlášených prací je Fakultní mateřská škola, Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8–Libeň.
Přihlášené předměty lze předat
a) poštou s doručením
b) doručit osobně ve čtvrtek 2. května 2019 v době od 15 do 17 hodin (výjimečně jindy jen po dohodě s Mgr. Ing. Janou Ptáčkovou, ředitelkou mateřské školy, tel. 226 805 089, reditelka@mssokolovska.cz, www.mssokolovska.cz).

Dodržení termínu předání je důležité, aby byl dostatek času na testování, které předchází jednání poroty. Hračka je dána k dispozici dětem ve dvou mateřských školách, případně v jiném spolupracujícím výchovném zařízení; výsledek testu je protokolován a je jedním z podkladů pro jednání poroty.

Hodnocení, ocenění a prezentace

Podkladem pro rozhodování poroty je jak průvodní dokumentace předkladatele a fyzické seznámení s předloženým výrobkem, tak i hodnotící protokol o ověření v praxi ve dvou spolupracujících mateřských školách. Základním kritériem je posouzení pedagogicko-psychologické způsobilosti hračky (výchovný účel, didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: pro děti předškolního věku event. mladšího školního věku, handicapované děti; hračky určené pro domov, hračky pro dětská zařízení a kolektivní hru).

Teprve je-li hodnocení z tohoto hlediska uspokojivé, posuzují se dále
* kvalita produktu (vhodnost použitého materiálu, preciznost provedení)
* uživatelský komfort (vhodná konstrukce se zřetelem k předpokládanému užití,
snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu)
* design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk)
Porota posoudí přihlášené hračky a hrací předměty v úterý 25. června 2019. Přihlášené práce, které nevyhoví výše stanoveným podmínkám, budou z posuzování vyřazeny. Neposuzované předměty a předměty, které nezískají osvědčení, si přihlašovatelé vyzvednou na Fakultní mateřské škole v Praze, Sokolovská 182/513 v úterý nebo ve středu 16. a 17. července 2019 v době od 15 do 17 hodin (výjimečně později jen po dohodě s ředitelkou mateřské školy; kontakt viz výše bod 5). S předměty nevyzvednutými v uvedeném termínu naloží pořadatelé podle vlastní úvahy.

Ocenění a prezentace
Úspěšně vyhodnocený přihlašovatel získá osvědčení s oprávněním označovat výrobek symbolem „Správná hračka – vybráno odborníky“. Hračky budou vystaveny na xx. ročníku veletrhu hraček For Toys v Praze Letňanech 16. – 20. října 2019 (www.fortoys.cz) a osvědčení budou předána na společenském večeru v pátek
18. října 2019. Asociace předškolní výchovy doporučí nákup oceněných hraček mateřským školám a jiným zařízením. Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány zveřejněním na webových stránkách pořadatelůa v podzimním čísle časopisu Hračka. Od dubna do října 2020 budou předměty vystaveny na zámku v Kamenici nad Lipou, kde budou také trvale uloženy (www.hrackobrani.cz).

Základní kontakt:
Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný,